สลิปเงินเดือนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 


เลขที่101 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร. 075 411670   
Create by : http://msglive.org Version 3.3.1 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.